KI-Sports-First-Step

Butwal Blasters

Marquee Player – Sompal Kami

Samsad Sheikh (Rs.60,000)
Siddhant Lohani (Rs.1,60,000)
Hari Bd. Chauhan (Rs.1,00,000)
Lalit Bhandari (Rs.2,00,000)
Shankar Rana (Rs.80,000)
Puran BK (Rs.30,000)
Sagar Pun (Rs.2,50,000)
Hasim Ansari (Rs.50,000)
Bhim Sharki (Rs.1,50,000)
Prakash KC (Rs.50,000)
Abhinash Bohara (Rs.1,00,000)
Nitesh Thapa (Rs.30,000)
Bipin Khatri (Rs.30,000)

Leave a Reply